Směrnice - školné

Směrnice - školné

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ pro šk. r. 2020/2021.

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 2020/2021

Obsah:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Plátci
  3. Základní částka úplaty
  4. Snížení základní částky úplaty či osvobození od platby
  5. Podmínky splatnosti úplaty
1. Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

2. Plátci

Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 123, Z č.561/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí, dle § 123, odst. 2, Z 561/2004 Sb., po dobu nejvýše 12 měsíců a dle novely Školského zákona dále neplatí zákonný zástupce za dítě s odloženou školní docházkou.

3. Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 600,- Kč na příslušný kalendářní měsíc v daném školním roce.

4. Snížení základní částky úplaty či osvobození od platby

Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy sníží ředitelka mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 této směrnice o 50 %, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu pobytu v ozdravném či léčebném zařízení. Přílohou žádosti bude kopie léčebného poukazu. Osvobozen od úplaty bude na základě písemné žádosti zákonný zástupce dítěte, který:

a) pobírá sociální příplatek dle § 20 -22 Z č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokáže čtvrtletně ředitelce mateřské školy

b) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 36 – 43 Z č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost čtvrtletně prokáže ředitelce mateřské školy.

5. Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ / § 35, odst. 1, Z 561/2005 Sb. /

ředitelka MŠ: Bc. Veronika Strupková

V Praze, dne 30. 8. 2020

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 30. 8. 2020.