Koncepce MŠ

Co společně děláme – koncepce MŠ

Cílem je zdokonalování se v návycích sebeobsluhy, s postupným zapojováním do všech činností, které vyplývají ze Školního vzdělávacího programu. Naší filozofií je vytváření dobrých podmínek pro spokojené a radostné dítě, pomoci nejmladším dětem při adaptaci na nové prostředí, naučit se komunikaci v tomto prostředí a připravit naše „předškoláčky“ na vstup do základní školy. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí s maximálním přihlédnutím k individualitě každého dítěte, pestrý a bohatý program s ohledem na roční období a s tím související tradice a lidové zvyky.

Tvorba koncepce vychází ze vztahu k přírodě a okolí a základů lidové tvořivosti, s přihlédnutím na roční období a s tím související lidové zvyky a tradice. Filozofií naší MŠ je vytvářet dobré podmínky pro spokojené a radostné dítě, které prožívá období krásného dětství, plné radostných zážitků, bezstarostný život. Vycházíme z práva každého dítěte na výchovu a vzdělání,výchovu ke zdravému životnímu stylu a všestrannému rozvoji dítěte za daných podmínek:

 • Respektování osobnosti dítěte vzhledem k jeho individuálnímu rozvoji

 • Vycházet z potřeb dítěte, zařazení dle možností integrovaných dětí

 • Dodržování Úmluvy o právech dítěte

 • Citlivé a pružné reagování na aktuální změny každodenního života

 • Připravenost na vstup do ZŠ

 • Upevňování kladných mezilidských vztahů

 • Částečné odvrácení pozornosti od přetechnizované společnosti, vrátit se k podstatě bytí, života, přírody a nechat vlastními zkušenostmi proniknout k této podstatě všemi smysly (sluch, hmat, čich…).

Nástrojem pro tvorbu koncepce je dát prostor pro
 • Využití vlastních hodnotících soudů dětí

 • Uplatnění, seberealizace dětské osobnosti

 • Vyjádření vlastního úsudku

 • Upevnění sebevědomí , sebejistoty

Vzhledem k lokalitě mateřské školy chceme spojit život na malém sídlišti s volnou přírodou.

MOTTO

Můžeš si najít kamaráda, který Tě nezklame, pomůže řešit problém, se kterým je Ti dobře ve školce. Sám se chovej hezky, neubližuj, buď ostatním dětem kamarádem Neboj se, že Ti nikdo nepomůže I dospělý Ti bude oporou: ptej se, svěř se, zajímej se, objevuj! Měj radost ze svých dobrých výsledků a úspěchů, z toho, že něco dokážeš!

O MŠ Jahodnice

Začátek povinného předškolního vzdělávání určila ředitelka školy na 8.30 hod.

7.00 - 8.30 příchod dětí do 8.30, spontánní hra dětí dle vlastní volby, tvoření a individuální motivace Ranní kruh
8.45 - 9.00 TV chvilky, zdravotní cviky, pohybové hry  
9.00 - 9.15 Hygiena, svačinka  
9.15 - 9.45 Řízená výchovně vzdělávací činnost, úklid, příprava na pobyt venku  
9.45 - 11.45 Pobyt venku, hry  
11.45 - 12.15 - 12.30 Převlékání, hygiena, oběd, čištění zoubků, příprava na odpočinek 12.15 - 12.45 odchody dětí po obědě
12.30 - 14.30 Četba, nebo poslech pohádky, relaxační hudby a odpočinek 13:45 - individuální program a hra - pro předškolní děti
14.30 - 15.00 Protažení po odpočinku, hygiena, svačina  
15.00 - 17.00 volná hra, individuální motivace, výchovné činnosti pro děti s OŠD Pobyt venku na zahradě, ostatní zájmové činnosti