O nás

O školce

Mateřská škola na Jahodnici je umístěna na menším sídlišti a současně sem dochází děti ze zástavby rodinných domků na Jahodnici a části Hostavic. Byla otevřena v září 1985 jako dvoutřídní mateřská škola. Patronátním závodem byl v té době státní podnik Kovošrot, který se velkou měrou podílel i na vybavení prostor v celém objektu. V současné době je mateřská škola zařízením MÚ MČ Praha 14 a od roku 2001 samostatným právním subjektem, sloučením s MŠ Osická, jako detašovaným pracovištěm. Z důvodu velkého počtu dětí v této lokalitě a nízké stávající kapacity MŠ byla v roce 2009 v rekordně krátké době (4 měsíce) provedena přístavba 2 tříd. Mateřská škola prošla vcelku rozsáhlou přestavbou a rekonstrukcí a získala tak i novou podobu budovy. Společný název pro obě školy je MŠ Jahodnice.

1. Obecná charakteristika MŠ Jahodnice

Zařízení je panelového typu, budova je účelová, dvoupodlažní, rozdělena na část pro výchovu a vzdělávání dětí a část hospodářskou, kde je umístěna ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny, kuchyně, skladové prostory, prádelna a kotelna. Škola je obklopena zahradou, bohužel s málo vzrostlými stromy, které by tvořily stín. Dostupnost MHD v krátké vzdálenosti, dosažitelnost metra Rajská zahrada cca 15 minut autobusem.

Kapacita MŠ je 108 dětí.

Věkové složení dětí je od 3 do 6 let ve třídách: Motýlci, Včelky, Kočičky, Pejsci. Rozdělení dětí je smíšené, avšak v horních třídách jsou děti předškolní a středně staré a ve spodních třídách dětí středně staré a mladší. Děti s dovršením předškolního věku, automatický přecházejí do horních tříd, kde je čeká plnohodnotná příprava ke vstupu do ZŠ.

Co společně děláme – koncepce MŠ

Cílem je zdokonalování se v návycích sebeobsluhy, s postupným zapojováním do všech činností, které vyplývají ze Školního vzdělávacího programu. Naší filozofií je vytváření dobrých podmínek pro spokojené a radostné dítě, pomoci nejmladším dětem při adaptaci na nové prostředí, naučit se komunikaci v tomto prostředí a připravit naše „předškoláčky“ na vstup do základní školy. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí s maximálním přihlédnutím k individualitě každého dítěte, pestrý a bohatý program s ohledem na roční období a s tím související tradice a lidové zvyky.

Tvorba koncepce vychází ze vztahu k přírodě a okolí a základů lidové tvořivosti, s přihlédnutím na roční období a s tím související lidové zvyky a tradice. Filozofií naší MŠ je vytvářet dobré podmínky pro spokojené a radostné dítě, které prožívá období krásného dětství, plné radostných zážitků, bezstarostný život. Vycházíme z práva každého dítěte na výchovu a vzdělání,výchovu ke zdravému životnímu stylu a všestrannému rozvoji dítěte za daných podmínek:

 • Respektování osobnosti dítěte vzhledem k jeho individuálnímu rozvoji

 • Vycházet z potřeb dítěte, zařazení dle možností integrovaných dětí

 • Dodržování Úmluvy o právech dítěte

 • Citlivé a pružné reagování na aktuální změny každodenního života

 • Připravenost na vstup do ZŠ

 • Upevňování kladných mezilidských vztahů

 • Částečné odvrácení pozornosti od přetechnizované společnosti, vrátit se k podstatě bytí, života, přírody a nechat vlastními zkušenostmi proniknout k této podstatě všemi smysly (sluch, hmat, čich…).

Nástrojem pro tvorbu koncepce je dát prostor pro
 • Využití vlastních hodnotících soudů dětí

 • Uplatnění, seberealizace dětské osobnosti

 • Vyjádření vlastního úsudku

 • Upevnění sebevědomí , sebejistoty

Vzhledem k lokalitě mateřské školy chceme spojit život na malém sídlišti s volnou přírodou.

MOTTO

Můžeš si najít kamaráda, který Tě nezklame, pomůže řešit problém, se kterým je Ti dobře ve školce. Sám se chovej hezky, neubližuj, buď ostatním dětem kamarádem Neboj se, že Ti nikdo nepomůže I dospělý Ti bude oporou: ptej se, svěř se, zajímej se, objevuj! Měj radost ze svých dobrých výsledků a úspěchů, z toho, že něco dokážeš!

O MŠ Jahodnice

Začátek povinného předškolního vzdělávání určila ředitelka školy na 8.30 hod.


Organizace dne - Motýlci a Kočičky

6:30 - 7:30 scházení dětí obou tříd (horní třída ve spodní) 6:30 - 8:00 příchod dětí do MŠ
7:30 - 8:30 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity  
8:30 - 9.00 hygiena, svačina  
9:30 - 11:30 pobyt venku  
11:30-12:15 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek  
12:15-14:15 odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 12.00 - 12.30 odchody dětí po obědě
14:15-14:45 hygiena, odpolední svačina  
14:45-17:00 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitých, individuální plánované činnosti  
16:00-17:00 rozcházení dětí ze Včeliček a Pejsků 15:00 - 17:00 odchody dětí


Organizace dne - Včeličky a Pejsci

7:30 - 8:30 spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity 6:30 - 8:00 příchod dětí do MŠ
8:30 - 9.00 hygiena, svačina  
9:30 - 11:30 pobyt venku  
11:30-12:15 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek  
12:15-14:15 odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 12.00 - 12.30 odchody dětí po obědě
(předškolácí út-čt i později)
12:00-13:30 út-čt program pro předškoláky - 3-4 skupiny  
14:15-14:45 hygiena, odpolední svačina  
14:45-16:00 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitých, individuální plánované činnosti 15:00 - 17:00 odchody dětí