Říjen

Říjen: Jahůdka a podzimní čarování

 


 
Témata:   Na zahradě
                Na poli
                V lese
Logopedie: P, B, M

Děti se mimo jiné seznamují s koloběhem vody v přírodě a jejím významem pro vše živé, zvířata na podzim. Pozorují změny přírody na podzim, vnímají změny počasí, poznávají plody podzimu a ovoce všemi smysly. Dozvídají se o důležitosti ovoce a zeleniny pro zdraví. Využívají přírodniny k výtvarným, hudebním i didaktickým činnostem.

Písničky - videa


Celý playlist na youtube
Písničky - noty
Kdybys měla, má panenko, sto ovec                                   Na bílý hoře
Sedlák, sedlák, sedlák                                                         Žežuličko, kde jsi byla
Červená, modrá fiala                                                           Šel zahradník
U panského dvora                                                                Buď, sedláče, hodně vesel
Přes les, přes háj

Pracovní listy
Logopedie           gymnastika mluvidel                  B       M
Výtvarné činnosti
Grafomotorika
Básničky
Hádanky
Omalovánky                         Omalovánky - ovoce               Omalovánky - zelenina
Ekologická výchova
Pohádka
Pohybové činnosti
Logické myšlení
Matematické představy
Předčtenářská výchova                              pod, nad atd.
Rozumová výchova