Povinná dokumentace

GDPR - ochrana osobních údajů

 

 (NAŘÍZENÍ EU 2016/679)
Dovolujeme si vás informovat o tom, jak škola, školské zařízení (dále jen škola) zpracovává vaše osobní údaje.
INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE
V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR) a zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává vaše osobní údaje.
SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:
Název: MŠ Jahodnice a MŠ Osická
Sídlo: Kostlivého 1218
IČO: 70919593
Podatelna: reditelna@msjahodnice.cz
ID datové schránky: 2vmkxxc
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Jako vzdělávací zařízení, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.
tel.: 724 126 741
Email: gdpr@skacelik.cz
Souhlas s výkonem funkce pověřence je vyjádřen smluvním vztahem mezi správcem osobních údajů a Skácelík EU, spol. s r. o.
IČO: 07081804
Se sídlem: Bouřilova 1105/8, 198 00 Praha 9
ID datové schránky: wcx8fwi
 
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Škola vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje získané od subjektu údajů (dále jen „dítě, žák, student“), jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy anebo z důvodu oprávněného nebo veřejného zájmu.
DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
Škola má stanovené lhůty, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, a to plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Právo na přístup k osobním údajům.
Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem.
Právo na opravu 
Subjekt údajů může požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
Právo na výmaz 
Subjekt údajů může požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
 Právo odvolat souhlas 
Subjekt údajů může kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
Právo vznést námitku
Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.
Právo na omezení zpracování
V určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů).
Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů může požádat, aby obec předala subjektu údajů či třetí osobě osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě.
 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE K OSOBNÍM ÚDAJŮM, TÝKAJÍCÍM SE SUBJEKTU ÚDAJŮ
Škola přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.
Způsoby ověření totožnosti:
·  Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
·  Přijetí žádosti prostřednictvím e-podatelny, kde je podání podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
·  Ověřením totožnosti v kanceláři školy při podání žádosti
·  Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář, Czech Point)
Jiný způsob ověření není přípustný.
 

Dokumenty:

Zřizovací listiny

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice č. j.166/2020 ředitelky mateřské školy o svobodném přístupu k informacím, podle zákona č. 106/1999 Sb

Žádost o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 o svobodném přístupu k informacím


Postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.